Projekt Dunamis

Nemůžeme být příliš efektivní v žádné službě, pokud nebudeme zmocněni Duchem svatým. Proto Ježíš slíbil dar Božího Ducha svatého, aby povzbudil naši víru: dynamickou moc Boží při práci v běžném životě, což nám umožnilo žít jako Ježíš. Řekl:
Dostanete sílu (dunamis) Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky… Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti. — Skutky 1:8 & Lukáš 24:49
Projekt Dunamis je naším hlavním formačním kurzem, který pomáhá lidem získat více od Ducha svatého a naučit se s ním spolupracovat. Tisíce křesťanů po celém světě zažily radikální změnu ve své službě poté, co se zúčastnily projektu Dunamis. Vstoupili do hlubšího vztahu s Pánem Ježíšem Kristem a našli nový život a radost v efektivnější službě druhým. Pokud vnímáte touhu…
  • růst jako učedník Ježíše Krista
  • po Písmu svatém
  • poznat více o díle Ducha svatého
… Bez ohledu na vaši současnou roli v církvi, projekt Dunamis vám může napomoci k prohloubení, zefektivnění, růstu a naplnění vaší víry a služby.

Šest modulů Projektu Dunamis

Projekt Dunamis #1
Cesty ke službě v moci Ducha svatého

Základním pilířem modulu je vyučování o osobě a díle Ducha svatého, které je postavené na biblické a reformované teologii. V rámci tohoto modulu budete moci rozvíjet Biblí utvářený světonázor a objevit činnost Ducha svatého přinášející jeho dary a moc.

Projekt Dunamis #2
V moci Ducha svatého

Během tohoto modulu se dozvíte více o různorodosti darů Ducha svatého, a to prostřednictvím učení a svědectví lidí, kteří je zažili ve svém životě. Budou vám poskytnuty praktické rady a instrukce pro vyváženou službu ve spolupráci s mocí Ducha svatého.

Projekt Dunamis #3
Síla modlitbe

Ať už si myslíte, že v modlitbě prostě “nejste dobří” a chcete jít více do hloubky ve svých modlitbách k Bohu, nebo chcete růst ve svém porozumění přímluvné modlitby, tento modul vám může pomoci růst v osobní a společné modlitbě, která je aktivně vedena Duchem svatým.

Projekt Dunamis #4
Ježíšova služba uzdravování

Prozkoumejte Ježíšovu službu uzdravování jako vzor pro modlitbu za fyzické i vnitřní uzdravení. Jděte hlouběji do porozumění toho, jak funguje služba uzdravování. Tento modul vám poskytne biblické základy, praktické instrukce a osobní zkušenosti, které vám mohou pomoci k růstu ve spolupráci s Duchem Svatým.

Dunamis Project #5
Vyzbrojení pro duchovní boj

Osvojte si zdravý biblický a teologický základ pro pochopení podstaty našeho boje se zlem. Objevte realitu démonického světa, moudrost v rozlišování a praktické aspekty služby osvobozování. Poznejte autoritu, kterou máte v Ježíši Kristu, abyste se mohli zapojit do určitých aspektů duchovního boje.

 

Projekt Dunamis #6
Evangelizace nasloucháním

Nalezněte přirozený a odvážný způsob, jak více mluvit o víře a sdílet ji v běžném životě. Tento modul klade důraz na poznání Boží vize hlásání evangelia a rozvíjení nadšení pro osobní evangelizaci. V tomto modulu se také snažíme rozvíjet praktické dovednosti pro evangelizaci ve spolupráci s Duchem svatým.