DNA Dunamisu

Vytváření kontextu pro poznávání, setkávání se a spolupráci s Duchem svatým

Dunamis je intenzivní akcí, která vás duchovně vybaví. Komplexní vyučování je podpořeno rozsáhlou příručkou, kterou si každý odnese domů a je užitečným zdrojem pro sdílení poznatků v místních sborech.

Dary, milost a prostor

Dunamis je otevřený celému spektru duchovních darů. Vedoucí týmy fungují na základě vlastního obdarování. Účastníkům se pomáhá objevovat, přijímat a růst v jakýchkoli darech, které Duch svatý milostivě dává.

Vyučování je doplněno ‚laborkami‘, osobní modlitbou a úvahami, a příležitostmi pro modlitební službu, aby se lidé mohli osobně setkat s Bohem.

Transparentní vykazatelnost

Vedoucí týmy Dunamis se zodpovídají za každou akci. Panuje upřímnost a zranitelnost ohledně osobních „úspěchů“ a „neúspěchů“, a skutečné přání, aby se nikdo neprovinil „manipulací“.

Cílený debriefing je charakteristickým rysem všech akcí Dunamis. Pomáhá to rozvíjet zralé rozlišování duchovní činnosti spíše než naivní důvěřivost nebo skepse.

Náš přístup

Projekt Dunamis ztělesňuje konkrétní přístup ke službě v moci Ducha svatého. To vyplývá z našeho zařazení do určitého proudu křesťanské víry a působení Ducha svatého.

Klíčové prvky, které vytvářejí étos Dunamis, jsou:

  • Systematický výklad toho, co Bible, slovo Boží, učí.
  • Vedení Duchem svatým, se kterým se snažíme spolupracovat v poslušnosti a víře.
  • Přijetí současného působení darů Ducha svatého jako vyjádření služby Ježíše Krista a jako prostředku, kterým jsme vyzbrojeni, abychom svědčili o Ježíši a konali Jeho dílo.
  • Požadavek, aby byl vedoucí tým podroben vzájemnému procesu schopnosti rozlišování a odpovědnosti.
  • Oceňování lidského rozumu a racionality, stejně jako Boha, který dnes mluví skrze proroctví a další dary zjevení – to vše je podřízeno konečnému Božímu zjevení v Ježíši Kristu, jak je zjeveno v Bibli.
  • Záměrný přechod od teorie k praxi – od vyučování ke skutečné službě v moci Ducha svatého.
  • Podpora uplatňování duchovních darů prostřednictvím těla Ježíše Krista, spíše než záviset pouze na jednotlivých pomazaných vedoucích, kteří ‚dělají‘ službu.